EBOOK THE MAGIC – PHÉP MÀU

28 ngày thay đổi bản thân cùng the magic

GROUP ZALO: KING MAGIC – 28 NGÀY THAY ĐỔI

Khi Join vào group tức là bạn đã đồng ý cùng bọn mình hoàn thành bài tập trong suốt 28 ngày liên tục. Bạn có thể nạp bài tập sớm hoặc trễ tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện công việc và sắp xếp thời gian của bạn. Nếu bạn không hoàn thành bài tập trong 3 liên tiếp mình sẽ mời bạn ra khỏi nhóm.

Group tạo ra nhằm mục đích tất cả chúng ta đều tốt hơn, nếu không tuân thủ nội quy thì bạn sẽ đánh mất kỷ luật của bản thân mình. Kỷ luật là sức mạnh, hãy cùng hỗ trợ nhau, giám sát nhau trong vòng 28 ngày kế tiếp bạn nhé.

EBOOK THE MAGIC – PHÉP MÀU

Trả lời

Chuyển lên trên